خيلی كوتاه، كمی ادبی

زایمان

گاهی که ذهنم آبستن یک اندیشه‌ی رستم‌ گونه است، در تنهایی، بر صفحه‌ی کاغذی و با جادوی قلمی از پر سیمرغ می‌زایم… اما سال‌هاست در انتظارم که اندیشه‌ی رستم من تنها دیوها را بکشد و نه سهراب را…