آرشیو روزانه: ۱۲ شهریور ۱۳۸۸

دشمن، خشكسالي، دروغ

قبلا و در جلسه‌اي از جلسات انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران، از ارتباط ميان واژه‌هاي دشمن، خشكسالي و دروغ صحبت كرده بودم، اما آن را به طور كامل ننوشته بودم. امروز اتفاقي پيش آمد كه تصميم گرفتم اين نوشتار را تمام كنم. اكنون تقديم به شما.