گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري درباره‌ي ايران

در آخرين گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري به بررسي اثرات اقتصادي توريسم، تحليل اقتصاد گردشگري كشورها و روند اقتصادي و گردشگري 181 كشور جهان از جمله ايران تا سال 2019 پرداخته شده است. اين گزارش توسط كارشناسان ارشد اين شورا و به كمك دانشكده اقتصاد دانشگاه آكسفورد تهيه شده است.
پيش‌بيني شوراي جهاني سفر و گردشگري (WTTC) اين است كه روند اقتصاد گردشگري ايران تا سال 2019 مطلوب نيست.

خلاصه گزارش ارايه شده شرح زير است:


پيش بيني‌هاي صورت گرفته شوراي جهاني سفر و گردشگري در باره اقتصاد گردشگري ايران در يك نگاه
• توليد ناخالص داخلي ايران از گردشگري در سال 2009، 8.2% توليد ناخالص كل كشور، معادل 329.790 ميليارد ريال ( 33 ميليارد دلار ) است و تا سال 2019، به حدود 8.1% يعني  1.235.170 ميليارد ريال (87.3 ميليارد دلار) كاهش مي‌يابد.
• تا سال 2019 وضعيت اشتغال ثابت است و 1.546.000 شغل در سال 2009 به وجود خواهد آمد كه 7.3 % اشتغال كشور را تشكيل مي‌دهد؛ يعني به ازاي هر 13.7شغل، يك شغل مربوط به گردشگري خواهد بود و تا 2019 اين تعداد به 1.885.000 شغل خواهد رسيد، يعني7.3 % اشتغال كل كشور.
• توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از گردشگري در سال 2009،  7.3- % بوده و متوسط سالانه آن در 10 سال آينده، 4.3 % رشد خواهد كرد.
• درآمد حاصل از گردشگر ورودي به ايران در سال 2009، 11.7 % صادرات كشور را در برخواهد داشت. يعني رقمي معادل 103.314 ميليارد ريال ( 10.3 ميليارد دلار) كه تا 2019 به رقم 343.906 ميليارد ريال معادل 24.3 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. اين رقم حدود 11.6% صادرات كشور را تشكيل خواهد داد.
در بين 181 كشور بررسي شده در اين گزارش، ايران “ازنظراندازه” در رتبه 28 ،”نسبت به اقتصاد جهاني” در رتبه 99 و “از لحاظ  رشد” در رتبه 100 قرار گرفته است.
همچنين در خاورميانه، ايران “از لحاظ اندازه” دومين كشور، “نسبت به اقتصاد جهاني” در رتبه 7 و “از لحاظ رشد” در رتبه 7 قرار دارد.
اثر فعاليت‌هاي گردشگري بر توليد ناخالص داخلي واقعي ايران:
• صنعت گردشگري به طور مستقيم 122.697 ميليارد ريال توليد ناخالص داخلي دارد كه 3% كل توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌دهد و به طور مستقيم 598.00 شغل ايجاد مي‌كند كه 2.8 % كل اشتغال كشور را در بردارد.
• توليد ناخالص داخلي ايران از فعاليت‌هاي گردشگري: 329.790  ميليارد ريال معادل 8.2 %  كل توليد ناخالص داخلي كشور
• ميزان اشتغال: 1.546.000 شغل يعني 7.3 % كل اشتغال كشور
• درآمد حاصل از صادرات، خدمات وكالا: 103.314 ميليارد ريال معادل 11.7 % كل صادرات كشور
• ميزان سرمايه گذاري: 39.713 ميليارد ريال يعني 3.7% كل سرمايه گزاري در كشور
• مخارج دولتي در اين بخش:  13.767 ميليارد دلار معادل 2.9 % كل مخارج دولتي كشور

پيش بيني رشد واقعي گردشگري ايران در سال 2009 :
• توليد ناخالص داخلي مستقيم از صنعت گردشگري 8.2% كل اقتصاد كشور، معادل 122.697 ميليارد ريال (12 ميليارد دلار) است و اين درحالي است كه كل اقتصاد رشد 7.3-% خواهد داشت.
• اشتغال مستقيم از اين صنعت8.3 % كل اشتغال را تشكيل مي‌دهديعني598.000 شغل به طور مستقيم؛ ولي ميزان اشتغال در كل كشور رشد 6.4- % خواهد داشت.

رشد سالانه گردشگري ايران در 10 سال آينده (تا سال 2019):
• 5% در توليد ناخالص داخلي به صورت مستقيم  معادل 488.857 ميليارد ريال
• 2.6% دراشتغال مستقيم  يعني 771.618 شغل
• 4.3 % در توليد ناخالص داخلي كل و2% اشتغال
• 4.2%  در تقاضاي گردشگري يعني رقمي معادل 1.604.104 ميليارد ريال
• 3.6% در درآمد ورودي كه  تا سال 2019حدود 81.668  ميليارد ريال خواهد شد
• 2.6% در بخش سرمايه گذاري معادل 125.492 ميلياردريال ( 9 ميليارد دلار)
• 4.7%  درهزينه هاي دولتي  معادل 53.256 ميليارد ريال ( 4 ميليارد دلار)
در ادامه اين گزارش مقايسه آماري بين معيارهاي اقتصادي مورد نظر بين كشورهاي جهان صورت گرفته است، كه وضعيت ايران را در سطوح مختلفي مانند خاور ميانه و جهان بررسي مي‌كند.
• درتوليد ناخالص داخلي در سال 2009
در ايران گردشگري به طور مستقيم 3% و فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري 8.2% توليد ناخالص كل را تشكيل مي‌دهد.
در خاورميانه گردشگري به طور مستقيم 2.7 % و فعاليتهاي مرتبط با گردشگري 9.6% توليد ناخالص كل را تشكيل مي‌دهد.
در جهان گردشگري به طور مستقيم 3.2 % توليد ناخالص دنيا و فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري 9.4% توليد ناخالص كل جهان را تشكيل مي‌دهد.
• رشد سود
در بين سال‌هاي 2010  تا 2019،رشد سود سالانه در ايران 4.3 % خواهد بود.
درخاورميانه نيز اين رقم نزديك به 4.3 % است.
در 10 سال آينده در جهان، گردشگري به عنوان پر منفعت‌ترين صنعت شناخته شده و سالانه رشدي 4 % خواهد داشت.
• در مبحث اشتغال
در سال 2009 در ايران 1.546.000 شغل مرتبط با گردشگري به وجود مي‌آيد ،يعني به ازاي هر 13.7 شغل يك شغل مرتبط با گردشگري وجود دارد كه تا 2019 به 1.885.00 شغل تبديل مي‌شود. ايجاد 772.000 شغل مستقيم با گردشگري تا سال 2019 يعني گرفتن سهم 3 % از كل اشتغال كشور.
درسال 2009 درخاور ميانه 1.780.000 شغل در صنعت گردشگري به وجود مي‌آيد، يعني 3.1% اشتغال كل و 5.130.000 شغل نيز به طور غير مستقيم  خواهد بود كه معادل 9% كل اشتغال كشور راخواهد داشت.
در جهان نيز از هر 13.1 شغل، يك شغل وابسته به  اقتصاد جهانگردي خواهد بود و 7.6 % كل اقتصاد جهان از گردشگري تامين مي گردد.
امروزه 77.3 ميليون شغل به صورت مستقيم و 219.8 ميليون شغل وابسته به صنعت گردشگري وجود دارد و اين رقم تا سال 2019 به 97.8 شغل مستقيم و 275.7 شغل وابسته به اين صنعت خواهد رسيد.
• تقاضاي گردشگري
در آمد حاصل از گردشگري  ايران در سال 2009، 435.387 ميليارد ريال است كه تا 2019 به عدد 1.604.140 ميليارد ريال مي‌رسد.
درخاور ميانه نيز تخمين زده مي‌شود كه اين رقم در سال 2009،  به 241.9 ميليارد دلار و تا سال 2019، به 529.8 ميليارد دلار برسد.
در سال 2009 در سطح جهان تقاضاي گردشگري 7.340 ميليارد دلار  است كه تا  سال 2019 به عدد 14.382 ميليارد دلار مي‌رسد.
• درآمد حاصل از گردشگر ورودي
درآمد حاصل از گردشگر ورودي مهم‌ترين بخش صادراتي سفر و گردشگري را تشكيل مي‌دهد.
گردشگري ايران با داشتن 11.7 % سهم از كل صادرات كشور، رقمي معادل 103.314 ميليارد ( 10.3 ميليارد دلار) را در سال  2009به همراه خواهد داشت و تا سال 2019 اميد مي‌رود اين رقم به 343.906 ميليارد ريال ( 24.3 ميليارد دلار) برسد.
خاور ميانه نيز 13.4 % از كل صادرات خود را از گردشگري به دست مي‌آورد.
در جهان نيز گردشگري به عنوان مهمترين صادرات كشورهاي مختلف، و تزريق كننده مستقيم درآمد به سييستم اقتصادي كشورها و جهان به شمار مي آيد.
• سرمايه گذاري
پيش‌بيني مي‌شود در سال 2009 درايران 39.713. ميليارد ريال معادل 4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش توريسم انجام شود كه اين رقم معادل 3.7% از كل سرمايه گذاري در كشور است. اين رقم تا سال 2019 به 125.492 ميليارد ريال معادل 8.9 ميليارد دلارخواهد رسيد كه 3.1 % از كل سرمايه گذاري در كشور را تشكيل خواهد داد.
در  سال 2009 و درخاورميانه 47 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام مي‌شود كه اين رقم 11.9 % سرمايه‌گذاري كل منطقه را در بردارد.
در سطح جهان نيز بخش خصوصي و دولتي مبلغ 1.220.1 ميليارد دلار يعني 9.4 % كل سرمايه گذاري جهان را در بخش گردشگري سرمايه گذاري خواهند كرد و در 10 سال آينده نيز به رقم 2.589 ميليارد دلار يعني 9.3%  سرمايه گذاري كل خواهد رسيد.
• مخارج بخش دولتي
مخارج دولتي ايران در بخش گردشگري 13.767.4 ميليارد ريال خواهد بود كه 2.9 % كل مخارج دولتي ايران را تشكيل مي‌دهد.
در خاورميانه اين رقم معادل 6.8 ميليارد دلار يعني 2.2 % كل مخارج دولتي خاورميانه است.
در سطح جهان، گردشگري صندوقي است كه به دولت هم تزريق دارد و هم از آن پول دريافت مي‌كند. در سال جاري ميلادي، 404.2 ميليارد دلار هزينه مخارج دولتي مي‌شود كه اين رقم 3.9 % كل مخارج دولتهاي جهان را دربردارد.
تا  سال 2019، مخارج صرف شده دولت در بخش گردشگري به 7093 ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل 4 % كل مخارج دولتي جهان است.
شوراي جهاني سفر و گردشگري 20 سال است كه به طور مستمر، تحقيقاتي را در بخش‌هاي مختلف گردشگري انجام مي‌دهد و اثرات اقتصادي گردشگري را در اقتصاد كشورهاي مختلف جهان بررسي كرده و به صورت گزارش سالانه ارايه مي‌كند.
آمار مربوط به خاورميانه نشان مي‌دهد كه در 10 سال آينده بيشترين تقاضاي گردشگري مربوط به كشور سوريه است ولي در ديگر بحث‌هاي ارايه شده در اين گزارش، كشور لبنان در صدر ديگر كشورها قرار دارد.
در مورد سفرهاي شخصي انجام گرفته در ايران در سال 2009، كشور ايران 253.017 ميليارد ريال درآمد خواهد داشت كه تا 2019 اين رقم  به  986.226 ميليارد ريال خواهد رسيد.
در مورد سفرهاي تجاري نيز درسال جاري، ايران 25.576.1 ميليارد ريال درآمد خواهد داشت كه در 10 سال آينده به رقم  95.256.8 ميليارد ريال خواهد رسيد.
منبع: www.wttc.org
ترجمه: اشكان بروج

دیدگاه ها

  1. سمیه

    قربون اون کارشناسان برم که گفتند تا سال 2019 مطلوب نیست من که کلا امیدم قطع شده و تا زمانیکه مدیریت این کشور رو یه مشت آدمهای نادون به عهده داشته باشند فکر نمی کنم تغییری حاصل بشه
    آدم واقعا حسرت می خوره ..این همه جوون با استعداد ولی یه مشت احمق دارن مملکتو می چرخونن.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *