آرشیو روزانه: ۲۳ اسفند ۱۳۹۲

مرز

رسیدیم به “تسالونیکی”. همین نیم ساعت پیش. برای اولین مرتبه ورود به اروپا را از طریق مرز زمینی تجربه کردم. اتفاق خاصی نبود. ساعت 9 صبح هتلمان در “استانبول” را ترک کردیم، ساعت 20 در هتلمان در شهر “تسالونیکی” بودیم. مسیر سخت نگذشت. “سپهر” و بنده برای همسفرانمان صحبت کردیم. فکر کنم تشنه شده اند …

ونوس ها راه نمی روند!

“رودن”، مجسمه ساز فرانسوی یک اثر دارد با عنوان The Walking Man: من اصل این اثر را در موزه “اُرسی” شهر پاریس دیده ام. این مجسمه نه دست دارد، نه سر. امشب فکری به ذهنم رسید و این مجسمه که در دوران معاصر ساخته شده را با مجسمه های “ونوس” ساخته شده در دنیای باستان …