آرشیو روزانه: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

یک داستان واقعی

موبایلش زنگ می زند. ناخودآگاه صفحه ی نمایش موبایلش را می بینم. بر رویش نوشته شده: “نامرد” تلفنش را بر می دارد و به اتاق دیگری می رود تا حرف بزند. وقتی برمی گردد از او می پرسم: “نامرد” بود؟ لبخند تلخی می زند و می گوید: بیشترین آزارها را از او دیدم و می …