آرشیو روزانه: ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

7- در ادامه

می گوید: آقا آرش نمی شه بریم سوئد و سوئیس رو ببینیم؟ می گویم: به هر دو کشور؟ می گوید: آره دیگه. بریم آنجاها را ببینیم. می گویم: فکر کردید چون هر دو با “س” شروع می شن، نزدیک هم هستن؟ می گوید: بریم ببینیم دیگه. دیگر چیزی نمی گویم… بعد از چند دقیقه، می …