آرشیو روزانه: ۱۶ دی ۱۳۹۰

12

کمی در رابطه با استرالیا: اقیانوسیه، در میان پنج قاره، کوچکترین و کم جمعیت‎ترین آنهاست. این قاره از استرالیا، نیوزیلند و چند کشور و مجمع‎الجزایر کوچک دیگر که در نیمکره جنوبی و در اقیانوس هند و آرام گسترده شده‎اند تشکیل شده. استرالیا یکی از قدیمیترین توده‎های زمینی کره‎ی زمین، بزرگترین جزیره مسکونی و ششمین کشور …