آرشیو روزانه: ۲۶ فروردین ۱۳۹۰

برج های دوقلو

قبل از هر چیز: سعی دارم در سفرنامه نویسی ام تغییرات اندکی به وجود بیاورم. درواقع قصدم این است که توجه ام را تنها معطوف به میراث طبیعی و میراث تاریخی نکنم بلکه هر نکته ای را که جالب و خواندنی به نظر می رسد (تا جایی که در توانم هست و حوصله ام اجازه می دهد) در گزارش هایم بگنجانم. …