در ارتباط با پُست قبلی

سلام:

۱- به دلیل دخالت نکردن در نظرات شما، به هیچ کدام از کامنت های مربوط به پُست قبلی جواب نمی دهم. عذر بنده را بپذیرید.

۲- لطفا فقط نظرتان را بدهید. نظر دیگران را نقد نکنید و چیزی را شرح ندهید.

۳- ما هم می دانیم که کدام یک از این اسم ها عربی یا مغولی یا ایرانی و یا اینکه کلا بر اساس چه منطقی انتخاب شده اند، پس لطفا فقط در یک کلام، بنویسید با چه اسمی برای مجتمع خدمات رفاهی بین راهی موافق هستید.