آرشیو روزانه: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

به امید انجام کارها!

چند خبر در رابطه با “باغ ایرانی حقوق بشر”: 1- باغ حقوق بشر برای گردشگران پاسارگاد 2- گردشگران از آرامگاه کوروش “میوه حقوق بشر” می چینند 3- باغ حقوق بشر پاسارگاد میوه می دهد 4- طرح ابتکاری در نزدیکی آرامگاه کوروش 5- گردشگران تخت جمشید میوه صلح و دوستی می چینند