روز: فروردین ۱۲, ۱۳۹۴

۱۱- دوباره برمی گردم!

چمدانم را بستم. حدود ۲۰ ساعت دیگر پرواز خواهم کرد تا حدود ۴۰ ساعت دیگر در تهران باشم. گزارش “کیوتو، شهر معابد” تکمیل شد. احتمالا آخرین گزارش این سفر (گزارش ازاکا) را در تهران خواهم نوشت.