آرشیو روزانه: ۸ فروردین ۱۳۹۴

7- فوجی

امروز (28 مارچ – 8 فروردین) با قطار سریع السیر “شین کان سن” از مبدا “توکیو” به مقصد “کیوتو” آمدیم. تجربه جالبی بود. آمده ایم به شهر “ای کی یو سان” و “میتی کومان”، اما گزارشی که در زیر تقدیم می شود متعلق است به گشت دو روز پیش. قبل از شروع گزارش گشت فوجی، …