آرشیو روزانه: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

بهار- تهران

هر دوی این عکس ها را با موبایل در شهر تهران و در فصل بهار (یکی در فروردین و دیگری در اردیبهشت) گرفته ام. با خودم فکر می کردم چه ارتباطی می تواند میان این دو عکس وجود داشته باشد و آنها بیانگر چه مفاهیمی برای ما هستند. هیچ امکانات ویژه ای ندارد جز غریزه …