آرشیو روزانه: ۷ فروردین ۱۳۹۲

8

امروز روز آزاد گروه بود و برخی از همسفران برنامه هایی برای خودشان اجرا کردند که شامل Sky Diving ،Lunch Cruise ،Jet ski و شنا در دریا بود. اما بنده برای چند ساعت به ساحل رفتم و ضمن شنا کردن از آرامش تنهایی بهره مند شدم. این عکس را با موبایل در ساحل گرفتم. این …