آرشیو روزانه: ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

جشن پنجم: 17

یادش گرامی، روحش شاد – صبح با راهنمایان گردشگری استان خوزستان جلسه داشتیم. کارها را با هم مرور کردیم و تقسیم وظایف انجام دادیم. – بعد از این جلسه که سه ساعت طول کشید، به همراه سوسن جهرمی، ژاله کاظم زاده و رزاق مجدم به شوشتر رفتیم و برنامه ناهار روز 30 بهمن را هماهنگ …