آرشیو روزانه: ۲۴ فروردین ۱۳۸۹

من نه اهل اين جا بودم

در آن هنگام كه سپاه انگشتان ايزدبانوي آسمان، در سكوتِ شب، آرام، كشور سينه‌ام را درمي‌نورديد و پيش مي‌آمد، من به فرمان سردار دل، آزمون تلخي را آماده مي‌شدم و خوب مي‌دانستم كه روزي، نه چندان دور، بايد تاوان تير نگاه مستي كه جغرافياي لبهايم را خوب نشانه مي‌گرفت، با تير سفرهاي دور، بپردازم. و اين است كه باز بايد بروم…