آرشیو روزانه: ۲۲ آبان ۱۳۸۸

اروپا 82

تنها چند ساعت ديگر به پروازم باقي است. شايد هم فقط چند ساعت مانده به فرودم. به كجا مي‌بردم اين طرح بلند آرزوها، تا به آن لحظه كه مي‌رسد از راه… به كجا مي‌بردم اين طرح بلند آرزوها، تا به آن لحظه كه مي‌رسد از راه… در اين سفر: در آتش عشق هر شهري سوختم …