بایگانی برچسب: کوروش اسفندیار

WORLD MYTHOLOGY

از دوست عزیزم، “کوروش اسفندیار”، نویسنده کتاب “زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری” (انتشارات مهکامه) که هم‌اکنون در استرالیا مشغول به تحصیل است خواهش کردم که کتاب WORLD MYTHOLOGY را برایم تهیه و ارسال کند. ایشان چنین کرد که بدین وسیله از او قدردانی می‌کنم. امروز که می‌خواستم بخشی از کتاب را مطالعه کنم، متوجه …

قصه ی ۲۰۱۱

حدود دو ماه پیش به دفتر دوستم “مجید عرفانیان” رفتم. بر روی میزش کتابی به زبان انگلیسی قرار داشت. برداشتم و ورق زدم. کتاب مربوط به “سازمان جهانی گردشگری” بود. نظرم را جلب کرد. همان جا از او درخواست کردم یک کپی از کتاب را در اختیارم قرار دهد. لطف کرد و برایم انجام داد. …