بایگانی برچسب: حافظ و گردشگری ادبی

باله ای برای حافظ

این روزها با هر شخصی در رابطه با “همایش گردشگری ادبی” صحبت می کنم، توجه او را به این نکته جلب می کنم، که اصلا هدف غایی بنده و گروه، اجرای یک همایش تنها نیست، بلکه معتقدم (معتقدیم) این همایش باید انگیزه ای باشد برای توجه به ظرفیت های گردشگری ادبی کشور. به نظرم آنقدر …