سفر به پاریس

پاریس ۲

نگاه کن سحرگاه تا بشنوی / ز بلبل سخن گفتن پهلوی همی نالد از مرگ اسفندیار / ندارد به جز ناله زو یادگار … نجوایی به گوش می رسد. “همی نالد از مرگ اسفندیار” در گوشم می پیچد. به طرف صدا می روم. گوش می سپارم. ابیات شاهنامه است. ذوق می کنم. اینجا موزه لوور …

پاریس ۱

به پاریس آمده ام. از جمعه (۶ بهمن). سه شنبه هم بر می گردم (۱۰ بهمن). کوتاه ترین سفرم به اروپاست. نمی خواستم سفرنامه ای بنویسم و نمی نویسم. تکراری خواهد بود. اما یک موضوع نطرم را جلب کرد که حیفم آمد مطرح نکنم. و آن این است: در نوشته های قبلی که در دسته …