راحت شدم

بالاخره گزارش سفر اروپا با پایان یافتن گزارش “پاریس -۱۲” تکمیل شد. در صورت تمایل به این آدرس (که در چند نوشته قبلی دیده می شود) رجوع فرمایید:

۱۲- پاریس