حماسه‌ي گيل‌گمش

گيلگَمٍش 1

بر آنم تا اسطوره‌ي «گيلگمش» را بر اساس روايت‌هاي متفاوت آن، تفسير كنم. قبل از هر چيز بگويم كه اين اولين تلاش مكتوب من در اين زمينه است و اميدوارم تا قبل از رفتنم به سفر، اين كار پايان پذيرد. اكنون شروع مي‌كنم و ادامه مي‌دهم تا ببينيم چه مي‌شود.