بایگانی برچسب: چیستا

زنانگی سفر

یکی از بخش های “اوستا”، “یشت ها”ست. عنوان یکی از “یشت ها”، “دین یشت” است. نام دیگر این یشت، “چیستا”ست. “چیستا” ایزدبانویی است که در “دین یشت” با صفاتی همچون “کسی که به راه نیک رهنمون می شود” و “کسی که به گذرگاه نیک راهبر است” توصیف شده است. به قول استاد “احمد تفضلی”، از …