بایگانی برچسب: میراث ناملموس

میراث ایران

ایران آباد خواهد بود با: با آب انبار و آسیاب‌هایش، بارانداز و بازارهایش با پایاب و پل‌هایش، تپّه و تکیه‌هایش با جزیره و جنگل‌هایش، چشمه و چنارهایش با حصار و حمام‌هایش، خانقاه و خانه‌هایش با دژ و دشت‌هایش، رود و ریگ‌هایش با زرشک و زعفران‌هایش، ساباط و سرداب‌هایش با شوکا و شیرهایش، صُبّی و صوفی‌هایش …

۱۰

تعداد میراث معنوی ایران که ثبت جهانی شده اند به ۱۰ رسید. میراث معنوی ثبت جهانی شده ایران عبارتند از: ۱- نوروز، ۲- ردیف موسیقی ایرانی، ۳- مراسم تعزیه، ۴-مراسم پهلوانی و زورخانه ای، ۵- موسیقی بخشی های خراسان، ۶- مهارت سنتی فرش بافی در فارس، ۷- مهارت سنتی فرش بافی در کاشان، ۸- نقالی …