بایگانی برچسب: رضا دبیری نژاد

گردهمایی نهم: ۱۲

نظر شما دوستان محترم را به خواندن تحلیل “رضا دبیری نژاد” از نهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در شهر اصفهان جلب می کنم: http://iran-newspaper.com/?nid=6168&pid=17&type=0%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C گردهمایی راهنمایان گردشگری؛ تجربه‌ای فراصنفی رضا دبیری نژاد اوایل اسفندماه جاری نهمین گردهمایی سالانه راهنمایان گردشگری ایران در شهر اصفهان برگزار شد. این جشن از چند وجه قابل توجه بود. …