بایگانی برچسب: حافظه جهانی

ثبت شده ها در میراث جهانی (تا اوایل بهمن ۱۳۸۹)

آثار ثبتی ایران در فهرست یونسکو را در این جا ذکر می کنم: حافظه جهانی: ۱- شاهنامه بایسنقری، ۲- وقف‌نامه رَبع رشیدی (نسخه خطی قرن سیزدهم)، ۳- مجموعه اسناد اداری آستان قدس رضوی در دوره صفوی انتخاب های بعدی برای ثبت در حافظه جهانی: التفهیم لاوایل صناعه التنجیم (نوشته ابوریحان بیرونی) – المسالک و الممالک – خمسه نظامی …