بایگانی برچسب: تور کتیبه

هفت قلم، چهل کاتب

ادبیات بیش از آنچه فکر می کنیم با معماری ایران درآمیخته. این درآمیختگی از موضوع ادبی مربوط به نقاشی کاشی های به کار رفته در تزیینات بناها شروع می شود و با متون نوشته شده بر روی صخره ها ادامه می باید… اعتقاد دارم این آمیختگی امروزه می تواند به عنوان یکی از جاذبه های …