بایگانی برچسب: اسکار وایلد

سلیمان کتاب

– برای انجام کاری که ۵ دقیقه وقتم را می گرفت به میدان ولیعصر رفتم و انجامش دادم. بعدش به کتابفروشی هاشمی که پایین تر از میدان قرار دارد رفتم تا ببینم از کتاب های تازه چه خبر! همین که وارد شدم، کتابی با عنوان “اسکار وایلد” نظرم را جلب کرد. برداشتمش، کمی خواندم و …