آرشیو برچسب ها: دوربين

نگاهي كوتاه به «مكان»و «زمان»، با بررسي رابطه‌ي ميان «دوربين عكاسي و گردشگر»

در آخرين سفرم، بيش از هر مرتبه‌ي ديگري، به دوربين عكاسي‌ نزديك شدم. همين موضوع بهانه‌اي شد تا به مضمون اين نوشتار كوتاه بينديشم: به نظر مي‌رسد كه اگر دوربين با گردشگر هم‌سفر است و ما اين دو را در اغلب موارد با هم مي‌بينيم به اين خاطر است كه سنخيت متناسب با هم دارند، در واقع هر …