آرشیو برچسب ها: ابوالهول

چهار تن

اودیپوس زیر صلیب ایستاده بود. همچنان که به بدن عریان مسیح نگاه می‌کرد، در فکر حل معمای جدیدی غیر از معمای ابوالهول بود. قضییه چهارپا و دوپا و سه پا را فهمیده بود، اما یک پای صلیب را نه. در همین حین سن جورج به تاخت از راه رسید و از اسبش پیاده شد. نیزه سرباز …

چهار موجود مقدس

مقدمه: چهار (موجود) مقدس از قديمي‌ترين باورهاي مذهبي به شمار مي‌روند، در واقع اين‌ها همان نيروهاي نخستين بزرگي هستند كه از قادر مطلق ناشي مي‌شوند. آنان در ابتدا در سرتاسر عالم نظم را از بي‌نظمي پديد آوردند و فرمان گرفتند تا عالم و حيات در آن را بيافرينند. وقتي كه آفرينش به اتمام رسيد آن‌ها …