آرشیو برچسب ها: آمار گردشگري

آمار گردشگري ايران در سال 1387

با توجه به نبود نهادي كه آمار مستند گردشگري را اعلام كند، در اين تحليل آماري، از آمار مسافران ورودي و خروجي اعلام‌شده توسط سازمان گمرك كشور كه تنها سازماني است كه آمارهاي تا حدودي مستمر و مستند ارايه مي‌كند، همچنين خبرهاي مندرج در رسانه ها و نظرهاي معتبر كارشناسي مبني بر اينکه 50 درصد …