چهار موجود مقدس

مقدمه: چهار (موجود) مقدس از قديمي‌ترين باورهاي مذهبي به شمار مي‌روند، در واقع اين‌ها همان نيروهاي نخستين بزرگي هستند كه از قادر مطلق ناشي مي‌شوند. آنان در ابتدا در سرتاسر عالم نظم را از بي‌نظمي پديد آوردند و فرمان گرفتند تا عالم و حيات در آن را بيافرينند. وقتي كه آفرينش به اتمام رسيد آن‌ها …

تحقيقي پيرامون پنج روز آخر سال

مقدمه كوتاه پنجك،پنجه دزديده، پنجه ترفته، پنجه برداشته شده، پنجه مقدس،پنجي،اندرگاه، اندرجاه، پنجه نیکو، پنجه گاه گاهانی، پيتك، بهيژك،وهيگك، تار پنجه و خمسه مسترقه، از اسامي مختلف 5 روز آخر سال هستند. از آن‌جا كه اين 5 روز، روزهاي قبل از فرارسيدن بهار و فصل نوزايي طبيعت هستند، مردم باستان از اين فصل انتظار بركت …