مراسم

مراسم

دارای 5 آلبوم

سنگ قبر و قبرستان

سنگ قبر و قبرستان

دارای 15 آلبوم

بي‌مبالاتي و تخريب

بي‌مبالاتي و تخريب

دارای 8 آلبوم

هتل

هتل

دارای 1 آلبوم

پاييز ايران

پاييز ايران

دارای 1 آلبوم

مردم

مردم

دارای 3 آلبوم

كردستان

كردستان

دارای 1 آلبوم

اعتقادات

اعتقادات

دارای 1 آلبوم

بهار

بهار

دارای 1 آلبوم

همه چيز از همه جا

همه چيز از همه جا

دارای 2 آلبوم