آرشیو ‘چند رسانه ای’

محمد حسن شمر

سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

با کلیک بر آدرس زیر، “چند رسانه ای” ساخته شده توسط “حسن ظهوری” مربوط به “حاج محمد حسن رحیمیان” را ابتدا دانلود و سپس تماشا بفرمایید:

d8add8a7d8ac-d985d8add985d8af-d8add8b3d986-d8b1d8addb8cd985db8cd8a7d986

لطفا به این چند عکس از “حاج محمد حسن رحیمیان” که به دستم رسیده توجه بفرمایید: