نقد كتاب

لطفا كتاب را نقد كنيد

به هر روي بعد از چند سال، كتاب “عدد، نماد، اسطوره” كه دغدغه‌ي ذهني‌ام بود چاپ و متتشر شد. از طرفي خوشحالم كه ذهن آبستنم فارغ شده و از طرفي وقتي به محتويات كتاب و طرز نوشتار آن مي‌انديشم آن را بدون اشكال نمي‌يابم. متاسفانه من هميشه درگير يك‌جور عجله‌ي بي‌سرانجام هستم كه عاقبت كارهايم را در بسياري از مواقع …