كتاب شناخت

تاريخ تطبيقي ايران با كشورهاي جهان

عنوان اين نوشته، عنوان كتابي است كه در آن تاريخ ايران از دوران مادها تا پهلوي‌ها با تاريخ ديگر كشورها مقايسه شده است. احساسم اين است اين كتاب به عنوان يك مرجع براي كساني كه اهل تحقيق هستند، مفيد خواهد بود.   مشخصات كتاب از اين قرار است: تاريخ تطبيقي ايران با كشورهاي جهان (از ماد تا انقراض سلسله …