سفرنامه: در جستجوی حسن

بخش اول: سفرنامه “در جستجوی حسن” SEARCHING FOR HASSAN

آغاز سفر: ما سه نفر بودیم که برای پیدا کردن شخصیت­های کتابی رفتیم که نگارنده فقط اسمش را شنیده بودم و اندکی از کلیات محتوایش خبر داشتم. حتی خود کتاب را هم ندیده بودم. نام کتاب این بود: Searching For Hassan هنگامی که چهارشنبه شب (15 آبان 1392) بعد از جلسه کارگروه “پروژه حضور یوز …