تحقيقي پيرامون پنج روز آخر سال

مقدمه كوتاه پنجك،پنجه دزديده، پنجه ترفته، پنجه برداشته شده، پنجه مقدس،پنجي،اندرگاه، اندرجاه، پنجه نیکو، پنجه گاه گاهانی، پيتك، بهيژك،وهيگك، تار پنجه و خمسه مسترقه، از اسامي مختلف 5 روز آخر سال هستند. از آن‌جا كه اين 5 روز، روزهاي قبل از فرارسيدن بهار و فصل نوزايي طبيعت هستند، مردم باستان از اين فصل انتظار بركت …