آرشیو روزانه: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

هورمون‌های ادبی

در 8 روز گذشته به صورت پیوسته (12 روز به صورت ناپیوسته) درگیر پروژه بسیار جالبی بودم که بد نیست کمی در رابطه‌اش توضیح بدهم. ……………………… خانم دکتر “لیلی ماحوزی” (فوق تخصص هیپوفیز) کسی است که من توسط او با پروژه آشنا شدم. آشنایی من با خانم دکتر نیز از طریق دکتر “امیرحسین ماحوزی” (دکترای …