آرشیو روزانه: ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

کتمان خردمند

نوع بشر در فرآیند تصمیمی یک‌طرفه همیشه بخشی از تاریخ را که خوشایند گونه‌اش نبوده، حذف کرده. تا به امروز هیچ دادگاهی از (همه) ما نپرسیده در برابر آن‌چه موفقیت می‌نامیم، چه مقدار عدم موفقیت همراه با تخریبِ هر آن‌چه غیر از ماست، داشته‌ایم. بنابراین خیلی مهم است که آدمی به تاریخ بی‌خردی، بی‌شعوری و …