آرشیو روزانه: ۳ خرداد ۱۳۹۴

معلوم نیست درست گفته باشد!

“ژان کلود کریر” Jean Claude Carriere معتقد است همانطور که میان خوانش متن در فارسی و انگلیسی تفاوت وجود دارد؛ یعنی در فارسی از راست به چپ می خوانیم و در انگلیسی برعکس، همین تفاوت در “تراولینگ” (حرکت دوربین در فیلم) هم دیده می شود. یعنی ما ایرانی ها بیشتر تراولینگ از راست به چپ …