آرشیو روزانه: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

مبلغ کف حقوق برای راهنمایان گردشگری در سال 1394

به نام خدا طبق تصویب روسای انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، مورخ 28 فروردین 1394 و بر طبق محاسبات انجام شده بر مبنای کف حقوق اعلامی وزارت کار، و لحاظ کردن ضرایب متفاوت از جمله فصلی بودن فعالیت راهنمایان گردشگری سراسر کشور، کف حقوق راهنمایان گردشگری برای سال 1394 به قرار روزی …