آرشیو روزانه: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

ژاپن و گردشگری ادبی

خیلی از سفر ژاپن نگذشته، پس در ذهنم جای دارد. از طرفی هر از گاهی فرصتی پیش می آید تا باز به گردشگری ادبی بیاندیشم. این است که ژاپن و گردشگری ادبی را با هم ترکیب کردم و شد عنوان این نوشته. سفر یعنی پیدا کردن یک نابغه در میان بوته ها و علف های …

کتابی برای خواندن

یکی از دغدغه های من در مورد سفر و گردشگری و یا شاید بتوانم بگویم در مورد همه فعالیت هایی که می توان در زندگی انجام داد، درک “معنا” است. گزافه نگفته ام اگر بگویم تا در اتفاقی “معنا”، آن هم یک معنای پنهان -که بتوان از کشف آن لذت برد- نباشد یا به سراغ …