آرشیو روزانه: ۱۳ فروردین ۱۳۹۴

١٢- فرودگاه

همين حالا در فرودگاه “كانساي” (فرودگاه زيباي ازاكا) نشسته ام و مي نويسم. با حسرت خداحافظي مي كنم از ژاپن، با اين مردمان مودب. امروز عميق تر به چهره كشور و باشندگانش دقت كردم و دريافتم كه برايشان احترام بسياري قائلم. وقتش است كه به احترام ژاپن بايستم و تعظيم كنم. در اين لحظه نوشته …