آرشیو روزانه: ۷ فروردین ۱۳۹۴

6- تو به کیو، کیو به تو

سوال مظفرالدین شاه از “مهدی قلی خان هدایت” (مخبر السلطنه) بعد از برگشت از سفر به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی: – آیا ژاپن مجلس دارد؟ بعد ظاهرا شاه بی خیال این سوال می شود و از “مخبرالسلطنه”اش می خواهد: – از درخت هاش بگو! ……………………………………………. فردا از توکیو به کیوتو خواهیم رفت در حالی …