آرشیو روزانه: ۷ بهمن ۱۳۹۳

دِل دِل

بیرون باران می بارد… همه برای شرکت در تور داخل شهر و (بعد از آن) مراسم شام به همراه قایق سواری بر روی رودخانه رفته اند. من تنها در اتاق نشسته ام تا گزارشم را کامل کنم (منظورم گزارش قبلی است که کامل شد و همین یکی) و جواب کامنت ها را بدهم. ……………………… ما …