آرشیو روزانه: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

موسیقی ترافیک

به سمت محل كارم مي روم. داخل تاكسي ون سبزرنگ نشسته ام و گوش سپرده ام به زمزمه ترافيك هر روزه خيابان جلال آل احمد. با خودم فكر مي كنم آيا مي شود با ايجاد سوراخ هايي بر روي اگزوز اتومبيل ها، از آنها يك آلت موسيقي همچون فلوت يا ني ساخت؟