آرشیو روزانه: ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

2) My Vienna

امروز “وین” را بیشتر شناختم. شما را به دیدن فیلم کوتاه زیر که در کنار موزه “آلبرتینا” از یک نوازنده خیابانی با موبایل گرفته ام و در ادامه به گزارش تصویری از همین موزه دعوت می کنم: http://youtu.be/cG2NAvnbcng ……………………………