آرشیو روزانه: ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

سفري ديگر

در راه فرودگاه امام خميني هستم. در تاكسي نشسته ام، چشمانم از بيخوابي مي سوزد و در تمام بدنم درد خفيف ناشي از خستگي جريان دارد. شيشه را پايين مي آورم. باد خنكي مي وزد. با خودم مي گويم بايد طاقت بياورم. عوضش وقتي برگردم پاييز است، آن وقت در ايران سفر خواهم كرد و …