آرشیو روزانه: ۲۴ تیر ۱۳۹۲

این چند خط را هم از روی فشار افکار درونم نوشتم

ایران نیستم، اما امروز خبر یک حسادت در ایران، چنان آزارم داد که تمام روز را لمس بودم. واقعا لمس بودم. حالا کمی بهترم. و فکر می کنم که یک خوشبختی بزرگ دارم، خیلی بزرگ. و آن این است: چنان در کارهایم غرق هستم که راه برگشت ندارم. حرف های زیادی برای گفتن دارم، خیلی زیاد. …